Privacy Policy

Privacy

SUITCASE BROKERS, handelend onder de naam TROLLEYZ, geregistreerd te Rotterdam, in de Kamer van Koophandel onder nummer 81736967, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

 

Contact:                      Correspondentieadres:

Flevolaan 27 C
1382JX WEESP

E-mail: info@suitcasebrokers.nl                  

www.trolleyz.nl

KVK nummer: 81736967

BTW nummer: NL862200994B01

 

Voor vragen of inlichtingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze functionaris voor persoonsgegevens via info@suitcasebrokers.nl

 

ARTIKEL 1: PERSOONLIJKE GEGEVENS

TROLLEYZ verwerkt persoonsgegevens van klanten. De algemene categorieën van persoonsgegevens die TROLLEYZ kan verwerken, zijn onder meer:

    voor- en achternaam;

    adres;

    telefoonnummer;

    e-mailadres;

    IP adres;

    persoonsgegevens rechtstreeks verkregen van de klant;

    gegevens over het gebruik van de klant van de website en diensten van TROLLEYZ;

    bankrekeningnummer.

 

 

ARTIKEL 2: DOELEINDEN WAARVOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

TROLLEYZ verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

Voor het leveren van de gekochte goederen en diensten en het correct bijhouden van deze transacties.

Voor het verwerken van bestellingen en het informeren van klanten over het verloop van de bestelling.

Voor de communicatie met klanten en het bijhouden van gegevens.

Voor het verzamelen van informatie met betrekking tot klantrelaties, inclusief klantcontactgegevens.

Waar nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Voor het abonneren op e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven. Na uitdrukkelijke aanmelding hiervoor door de klant.

Voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten.

Voor het leveren van de gekochte goederen en diensten en het correct bijhouden van deze transacties.

Met het oog op de exploitatie van de website, het verlenen van diensten, het waarborgen van de veiligheid van de website en diensten, het onderhouden van back-ups van de databases.

Om de identiteit van de klant te waarborgen.

Ten behoeve van betalingsverplichtingen van de klant.

 

ARTIKEL 3: VERSTREKKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ANDEREN

TROLLEYZ . kan persoonsgegevens vrijgeven voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden en op de rechtsgronden zoals uiteengezet in dit beleid.

TROLLEYZ kan persoonlijke gegevens bekendmaken aan een of meer van die geselecteerde externe leveranciers van goederen en diensten die op de website worden vermeld om hen in staat te stellen contact op te nemen met klanten, zoals bijvoorbeeld het transportbedrijf.

Elke dergelijke derde partij zal optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die TROLLEYZ aan haar verstrekt; en bij contact met een klant, zal elke dergelijke derde partij dit alleen doen in opdracht van TROLLEYZ en/of door de klant zelf.

 

ARTIKEL 4: DUUR VAN HET BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens die TROLLEYZ voor welk doel of doeleinden dan ook verwerkt, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doeleinden nodig is.

ARTIKEL 5: COOKIES BEHEREN

TROLLEYZ gebruikt geen cookies waarmee persoonsgegevens worden verzameld. De cookies die Suitsuit International B.V. gebruikt, worden uitsluitend gebruikt om de website te laten functioneren.

Met browsers kunnen klanten cookies blokkeren of verwijderen.

 

ARTIKEL 6: PERSOONLIJKE GEGEVENS TOEGANG, RECHTIGING OF WISSEN

Elke klant heeft het recht op toegang, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens.

Elke klant heeft een persoonlijk profiel op de website waar hij persoonsgegevens kan inzien, corrigeren of wissen.

Wanneer een klant zijn persoonlijke profiel verwijdert, wordt alle informatie verwijderd uit de database van TROLLEYZ.

Voor zover de wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke informatie toestemming is, heeft de klant het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

ARTIKEL 7: BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

TROLLEYZ doet er alles aan om de privacy van klanten te waarborgen.

TROLLEYZ zal er alles aan doen om wangedrag, verlies, frauduleus gebruik of ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

Wanneer de klant de indruk heeft dat de gegevensbeschermingsdiensten van TROLLEYZ niet toereikend zijn, adviseert TROLLEYZ contact op te nemen met de klantenservice van TROLLEYZ.

Als de klant van mening is dat persoonlijke informatie in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft hij het wettelijke recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. De klant kan dit doen in de EU-lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, de werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.